Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 05.08.2016

ПРОТОКОЛ

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Посочените решения са взети неприсъствено със съгласието затова на всички членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ и на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 32, ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Във връзка с получено в електронен вариант на 29.07.2016 г. Възражение от Пламен Петков Христов (ИБН: 6042) срещу наложено му дисциплинарно наказаниие със Заповед № 022 / 25.07.2016 г. на Дисциплинарната комисия към ББФ на 05.08.2016 г. беше свикано неприсъствено заседание на членовете на Управителния съвет на Сдружение „Българска Бридж Федерация“ по следните теми:

 

1. Вземане на решение по получено в електронен вариант на 29.07.2016 г. Възражение от Пламен Петков Христов (ИБН: 6042) срещу наложено му дисциплинарно наказаниие със Заповед № 022 / 25.07.2016 г. на Дисциплинарната комисия към ББФ.

 

По темата бяха разгледани следните документи: Заповед № 022 / 25.07.2016 г. на Дисциплинарната комисия към ББФ, Възражение от Пламен Петков Христов (ИБН: 6042) срещу наложено му дисциплинарно наказаниие със Заповед № 022 / 25.07.2016 г. на Дисциплинарната комисия към ББФ, Доклад от Николай Василев (ИБН: 4028) до Председателя на ДК към ББФ от 13.07.2016 г.

 

Тъй като Георги Стаматов Стаматов – член на Управителния съвет на Сдружение „Българска Бридж Федерация“ е бил състезателен партньор на Пламен Петков Христов по време на възникване на казуса, разглеждан от Дисциплинарната комисия, и на основание т. 4 от Раздел VII „Процедура на втора инстанция“ на Дисциплинарния правилник, той не участва в галсуването при вземането на решението по полученото Възражение от Пламен Петков Христо (ИБН: 6042).

 

След проведени разисквания и на основание т. 2 от Раздел VII „Процедура на втора инстанция“ на Дисциплинарния правилник, членовете на Управителния съвет: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

 

1. Потвърждава наложено със Заповед 022/25.07.2016г. на Дисциплинарна комисия към „Българска Бридж Федерация“ дисциплинарно наказание на Пламен Петков Христов (ИБН: 6042).

 

Протоколът за взетите решения на неприсъствено заседание е съставен и подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет на Сдружение „Българска Бридж Федерация“ в два еднообразни екземпляра.

 

Тони Илчев Русев                    ..........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Теню Русев Тенев                    ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати