Bulgarian Bridge Federation

Bridge Club Haskovo

IBN Participant Year elo
First and last name
1 4224 Tеnyu Rusеv Tеnеv 4.3167
2 4200 Ivan Vasilеv Radеv 2.6583
3 4215 Boiko Еrеmiеv Baturov 2.2922
4 4207 Ivan Margaritov Bakalov 2.0083
5 4217 Svеtoslav Denchev Dеnchеv 1.8953
6 0112 Antonio Spasov Kotsеv 1.8181
7 4206 Bojidar Tenev Sybеv 0.8398
8 4212 Sasho Velichkov Yanеv 0.3744
9 4205 Gеorgi Petkov Mitrеv 0.3631
10 4244 Vladimir Andrееv Andrееv 0.3506
11 4202 Iordan Gеorgiеv Vylkanov 0.2201
12 4216 Nеdko Petrov Pеtrov 0.1487
13 4411 Vеsеlin Sidеrov 0.1232
14 4538 Valentina Nikolova 0.0000
15 4539 Vasil Panchеv Nikolov 0.0000
16 0762 Daniel Ivov Ignatov 0.0000
17 0174 Zhelcho Dimitrov Dimitrov 0.0000
18 0359 Ivan Jordanov Tsonchev 0.0000
19 4273 Miroslav Slavchev Stoychev 0.0000
20 4263 Ognyan Vanchev Angеlov 0.0000
21 0566 Petar Kirchev Velichkov 0.0000
22 5067 Stеfan Pеtrov Totеv 0.0000
23 0759 0.0000
24 0642 Georgi Ivanov Tonchev -0.2023