Bulgarian Bridge Federation

Vladimir Zhelyazkov Ovcharov